Do novega zakona o otrokih brez mnenja staršev in stroke?

V Državnem zboru se obeta sprejetje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) po hitrem postopku. Gre za dopolnitev in spremembo obstoječega zakona, v katerem starši in stroka vidijo veliko pomanjkljivosti, žal pa isto velja za načrtovano spremembo. Le-ta naj ne bi bila nič boljša.

ZUOPP ureja tudi področje otrok z avtizmom. Njihov položaj je nekoliko bolj specifičen, saj je pod krovno diagnozo “spektroavtistična motnja” zajetih več različnih stanj, pogoste pa so tudi pridružene motnje in bolezni. Zaradi tega ni enega samega predpisanega načina dela s takšnim otrokom, kar pomeni, da je tudi zakonsko urejanje tega področja bistveno bolj zapleteno. Na to je opozorila Skupnost staršev za avtizem, ki nasprotuje tako načinu sprejemanja zakona, kot tudi njegovi vsebini.

Zakon naj bi se sprejel po hitrem postopku. Z drugimi besedami to pomeni za zaprtimi vrati. Načrtovano sprejemanje zakona po skrajšanem postopku bi širši in strokovni javnosti odvzelo možnost razprave, kar pa je v tem primeru nedopustno, saj bi se odločanje preložilo v roke posameznikov, ki področja ne poznajo in o njem ne vedo nič.

“Menimo, da je inkluzija korak dlje od integracije. Otrok se še vedno prilagaja, a prilagoditi se mora tudi okolje. Ugotoviti je potrebno, kaj otrok potrebuje, da je lahko vključen, uspešen in da lahko prispeva k skupnim dosežkom, zato menimo, da je zelo pomembno, da tisti, ki pišejo zakon ne izključujejo okolja, ki se tudi prilagaja, torej, da so pri odločanju vključeni starši, skrbniki in ostali sodelujoči v vzgojno izobraževalnem sistemu. Otroci so skupina, ki uživa še posebno varstvo in so jim zato namenjene posebne deklaracije in konvencije,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Vsebinsko so v predlogu zakona našli precej napak in celo kršitev ustavnih pravic. V tem pogledu se jim zdi še posebej sporen 3. člen, ki predvideva, da se lahko otroka v določenih primerih zaradi organizacije izobraževanja namesti v rejniško družino. Menijo, da s tem zakon preveč posega v družino in odpira možnost kršenja Konvencije o otrokovih pravicah. Opozarjajo tudi, da način namestitve otroka v zavod ali v rejniško družino, kot ga predlaga ta predlog zakona, v drugih evropskih državah ne obstaja.

Starši niso krivi za pomanjkanje socialnovarstvenih inštitucij in primerno izobraženega kadra, ki bi omogočil otroku njegov napredek in razvoj. Odtrgati otroka stran od družine, ker kraj ne zagotavlja možnost izobraževalnega procesa, je neetično in moralno sporno,” so poudarili.

Zakon že zdaj omogoča možnost dodelitve spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, nov zakon pa v tem delu ne prinaša posebnih sprememb. Skupnosti staršev za avtizem se zdi nujno, da se zakonsko opredeli dodelitev asistenta, ki bi bil znatno bolj usposobljen, kot dosedanji spremljevalec.

Skupnost staršev za avtizem in strokovna javnost opozarjajo, da način sprejemanja zakona po skrajšanem postopku staršem in ostalim strokovnim sodelavcem onemogoča sodelovanje pri oblikovanju samega zakona, kar pa je zaradi cilja vzpostavitve sistema zgodnje obravnave in uspešne inkluzije nedopustno. Določeni predlogi sprememb, ki se nanašajo na dopolnitve ZUOPP-1, so po njihovem mnenju pomanjkljivi in neustrezni. Potrditev teh predlogov bi imelo negativen vpliv na razvoj inkluzije in sistema zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami v sistem družbe. Menimo tudi, da so pomanjkljivi tako ocena stanja in razlogi za sprejem predloga zakona, kot tudi opisi ciljev in načel ter poglavitnih rešitev predloga zakona. Pomanjkljiv pa je tudi opis finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva.